Podatki dochodowe

Biuro świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmujące swym zakresem m. in.:

 • doradztwo i pomoc w rozwiązywaniu problematycznych zagadnień związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym weryfikację poprawności kwalifikacji przychodów i kosztów
 • analizę podatkową dotychczas stosowanych umów oraz przygotowywanie zmian zmniejszających niekorzystne konsekwencje podatkowe lub opracowywanie projektów nowych umów (np.: umowy licencyjne, umowy o świadczenie usług zarządczych, doradztwa technicznego, umowy o finansowanie działalności) wraz omówieniem zasad dokumentowania transakcji przeprowadzanych na ich podstawie
 • analizę podatkową ryzyk podatkowych związanych z przejęciem majątku, a także optymalizację likwidacji działalności
 • planowanie inwestycji ukierunkowane na minimalizację obciążeń podatkowych, włączając w to struktury międzynarodowe
 • doradztwo podatkowe w zakresie inwestycji kapitałowych, w tym analiza prawno-podatkowych skutków nabywania/zbywania papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
  pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
 • pomoc w przygotowaniu i obliczaniu zobowiązań podatkowych w zeznaniach podatkowych.


Biuro świadczy usługi kompleksowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracodawców lub pracowników, zarówno cudzoziemców,?jak i obywateli polskich, obejmujące m. in.:

 • planowanie struktur zatrudniania cudzoziemców pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • planowanie struktur zatrudnienia polskich obywateli za granicą pod kątem optymalizacji oszczędności podatkowych i w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • opracowywanie najbardziej efektywnych, pod względem obciążeń podatkowych ?i obciążeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, struktur wynagradzania menadżerów, członków zarządu i rad nadzorczych;
góra strony
drukuj stronę
Doradztwo Podatkowe
 

Podatki dochodowe


Biuro świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych obejmujące swym zakresem m. in.:


Biuro świadczy usługi kompleksowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracodawców lub pracowników, zarówno cudzoziemców,?jak i obywateli polskich, obejmujące m. in.: